Privacy Statement

In het kader van deze campagne legt Stichting Stop Bewust, Geerdinkhof 355, Amsterdam. (hierna: “Stichting Stop Bewust” genoemd) persoonsgegevens vast.

Stichting Stop Bewust respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de campagne. Stichting Stop Bewust verwerkt de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de bepalingen uit dit Privacy Statement. Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting Stop Bewust de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Door deel te nemen aan deze campagne en uw persoonsgegevens in te vullen, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.

1. SOORT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u deelneemt aan deze campagne, legt Stichting Stop Bewust de volgende persoonsgegevens van u vast:
– de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals NAWT-gegevens en e-mailadresgegevens;
– de gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de dienstverlening , waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen uw antwoorden op de verschillende vragen.
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand van Stichting Stop Bewust.
– Notitie’s van contactmomenten
– Opgenomen gesprekken en transcripties

2. DOELEINDEN
De persoonsgegevens worden door Stichting Stop Bewust gebruikt om:
• telefonisch contact met u op te nemen om u te informeren over Stichting Stop Bewust
• u, via een nieuwsbrief, te informeren over nieuwe gelijksoortige producten en diensten van Stichting Stop Bewust, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt:

In aanvulling op voorgaande kan Stichting Stop Bewust de in paragraaf 1 opgesomde persoonsgegevens eveneens gebruiken om (i) haar dienstverlening te verbeteren en verder te ontwikkelen en (ii) u (via verschillende media) te voorzien van voor u interestante mededelingen, waaronder gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties. Stichting Stop Bewust kan in dat kader uw persoonsgegevens eventueel combineren met gegevens uit andere diensten en/of bestanden.

3. NIEUWSBRIEVEN Stichting Stop Bewust
Eigen gelijksoortige producten
Tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt zal Stichting Stop Bewust u via haar e-mail nieuwsbrief op de hoogte houden over nieuwe gelijksoortige producten en diensten van Stichting Stop Bewust. Aan deze nieuwsbrief zijn geen kosten verbonden.

Producten en diensten van derden
Op uw verzoek zal Stichting Stop Bewust u via een e-mail nieuwsbrief op de hoogte brengen van producten en diensten van door u geselecteerde adverteerders.

Informatie en verzet
Stichting Stop Bewust draagt er zorg voor dat iedere e-mail nieuwsbrief (i) de contactgegevens van Stichting Stop Bewust, (ii) een werkend antwoordadres in het “ReplyTo-veld” en (iii) een internetlink (waarnaar de ontvanger van de e-mail een verzoek tot beëindiging kan richten) bevat. U kunt steeds kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mailnieuwsbrieven. Stichting Stop Bewust draagt er zorg voor dat dergelijk verzoek onverwijld wordt ingewilligd

In aanvulling op voorgaande kunt u natuurlijk te allen tijde uw persoonsgegevens laten verwijderen door een mail of brief te sturen naar het adres opgenomen in paragraaf 8.
Stichting Stop Bewust zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij (i) zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling, (ii) de derde een bewerker betreft die namens Stichting Stop Bewust optreedt , of (iii) de verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij Stichting Stop Bewust betrokken is.

5. WEBSITES VAN DERDEN
De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Stichting Stop Bewust is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseert u te allen tijde het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

6. BEVEILIGING EN BEWARING
Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt Stichting Stop Bewust passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door Stichting Stop Bewust niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

7. ALGEMEEN
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met Stichting Stop Bewust via:
Stichting Stop Bewust, Telefoonnummer: 088 – 7867780.
Stichting Stop Bewust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd of via de e-mail aan u bekend gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze Website regelmatig te bekijken.

Amsterdam 01-11-2016

Hulp nodig? Bel!

088-5006600
Stoppen met roken
Hulplijn