PRIVACY STATEMENT

In het kader van deze campagne legt Stichting Stop Bewust, Keizersgracht 391A, Amsterdam. (hierna: “Stichting Stop Bewust” genoemd) persoonsgegevens vast.

Stichting Stop Bewust respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers. Stichting Stop Bewust verwerkt de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze. Ook in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de bepalingen uit dit Privacy Statement. Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is Stichting Stop Bewust de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Door jouw persoonsgegevens in te vullen via de website van Stichting Stop Bewust, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.

1. SOORT PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je deelneemt aan deze campagne, legt Stichting Stop Bewust de volgende persoonsgegevens van jou vast:
– de door jouw ingevulde persoonsgegevens, zoals NAWT-gegevens en e-mailadresgegevens;
– de gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de dienstverlening , waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen jouw antwoorden op de verschillende vragen.

De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand van Stichting Stop Bewust.
– Notitie’s van contactmomenten
– Opgenomen gesprekken en transcripties

2. DOELEINDEN

De persoonsgegevens worden door Stichting Stop Bewust gebruikt om:
• telefonisch contact met je op te nemen om je te informeren over Stichting Stop Bewust
• jou via een nieuwsbrief, te informeren over nieuwe gelijksoortige producten en diensten van Stichting Stop Bewust. Tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt.

In aanvulling op voorgaande kan Stichting Stop Bewust de in paragraaf 1 opgesomde persoonsgegevens eveneens gebruiken om (i) haar dienstverlening te verbeteren en verder te ontwikkelen en (ii) je (via verschillende media) te voorzien van voor jou interessante mededelingen, waaronder gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties. Stichting Stop Bewust kan in dat kader jouw persoonsgegevens eventueel combineren met gegevens uit andere diensten en/of bestanden.

3. NIEUWSBRIEVEN STICHTING STOP BEWUST

Eigen gelijksoortige producten
Tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt, zal Stichting Stop Bewust je via haar e-mail nieuwsbrief op de hoogte houden over nieuwe gelijksoortige producten en diensten. Aan deze nieuwsbrief zijn geen kosten verbonden.

PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

Op jouw verzoek zal Stichting Stop Bewust je via een e-mail nieuwsbrief op de hoogte brengen van producten en diensten van door jou geselecteerde adverteerders.

INFORMATIE EN VERZET

Stichting Stop Bewust draagt er zorg voor dat iedere e-mail nieuwsbrief (i) de contactgegevens van Stichting Stop Bewust bevat:

Je kunt steeds kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de e-mailnieuwsbrieven. Stichting Stop Bewust draagt er zorg voor dat dergelijk verzoek onverwijld wordt ingewilligd

In aanvulling op voorgaande kan je natuurlijk te allen tijde jouw persoonsgegevens laten verwijderen door een mail of brief te sturen naar het adres opgenomen in paragraaf 8.
Stichting Stop Bewust zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij (i) zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling, (ii) de derde een bewerker betreft die namens Stichting Stop Bewust optreedt , of (iii) de verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij Stichting Stop Bewust betrokken is.

5. WEBSITES VAN DERDEN

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Stichting Stop Bewust is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseert je te allen tijde het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

6. BEVEILIGING EN BEWARING

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens legt Stichting Stop Bewust passende, technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw persoons- en bedrijfsgegevens worden door Stichting Stop Bewust niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

7. ALGEMEEN

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en zo nodig kun je jouw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen met Stichting Stop Bewust via:
Stichting Stop Bewust, Telefoonnummer: 088 – 5006600.
Stichting Stop Bewust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd of via de e-mail aan je bekend gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze website regelmatig te bekijken.

Amsterdam 01-01-2021